Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i firm, obejmującą prowadzenie postępowań  sądowych w sprawach gospodarczych.

Pomoc prawna jest dla przedsiębiorcy niezbędna w  tych sprawach, z jednej strony dlatego, że postępowanie sądowe w sprawie gospodarczej jest postępowaniem w wysokim stopniu sformalizowanym pod względem proceduralnym, z drugiej zaś dlatego, że przedsiębiorca  traktowany jest w procesie na równi z profesjonalnym pełnomocnikiem. Oznacza to, że przedsiębiorca traktowany jest jak podmiot, który zna prawo i procedurę cywilną, a sąd rygorystycznie podchodzi do realizacji ciążących na przedsiębiorcy obowiązków.

W postępowaniu w sprawach gospodarczych zastosowano bardziej restrykcyjne oraz wymagające od stron większej dyscypliny procesowej rozwiązania aniżeli w postępowaniu zwykłym. W związku z tym ważne jest, aby przedsiębiorca był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, który dzięki znajomości przepisów procedury cywilnej oraz umiejętności ich właściwego zastosowania jest w stanie dopełnić wszelkich wymogów formalnych w postępowaniu i tym samym wyeliminować ryzyko przegrania sprawy ze względu na kwestie formalne.