§1. Informacje ogólne

1.Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez Kancelarię Adwokacką Eweliny Podgrudnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. (dalej: RODO);

ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138, 650), która jest implementacją dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE

2. Niniejsza Polityka jest adresowana do wszystkich użytkowników strony internetowej www.kancelaria-podgrudna.com.pl (dalej: Strona) jak również osób nawiązujących kontakt lub korzystających z usług Kancelarii, w tym jej Klientów oraz osób kontaktowych kontrahentów Kancelarii.

§2. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest adwokat Ewelina Podgrudna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Ewelina Podgrudna (dalej: Kancelaria lub Administrator), z siedzibą w Warszawie (00-842) przy ul. Łuckiej 15 lok. 228, NIP: 693-212-40-86.

2.Kontakt z Administratorem nawiązać można pod adresem e-mail: biuro@kancelaria-podgrudna.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Łucka 15 lok. 228, 00-842 Warszawa.

§3. Pozyskiwanie danych osobowych

1.Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób których dotyczą lub od kontrahentów Administratora, którzy przekazali Kancelarii dane osobowe w ramach zawartych umów i w celu ich realizacji.

2.Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez:

 •  wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kancelarii;
 • kontakt telefoniczny z Kancelarią;
 • wizytę w biurze Kancelarii; 
 • wizytę Stronie Kancelarii (za pomocą wykorzystywanych przez Stronę plików cookies).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w określonych przypadkach może być niezbędne do podjęcia określonych czynności przez Kancelarię (np. nawiązania kontaktu, zawarcia umowy, realizacji usługi).

4. Pozyskiwanie danych osobowych użytkownika podczas wizyty na Stronie związane jest wyłącznie z wykorzystywaniem przez Stronę plików cookies. Szczegółowe informacje na temat ich wykorzystywania znajdują się w dokumencie „Pliki Cookies” zamieszczonym na Stronie.

§4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w przypadku:

 • udzielenia zgody na przetwarzanie;
 • gdy jest to niezbędne dla celów rozpatrywania roszczeń prawnych;
 • gdy jest to niezbędne w celu wykonania obowiązków prawnych lub regulacyjnych: dla celów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz dokonywania obowiązkowych kontroli weryfikacyjnych lub ujawniania informacji organom ścigania;
 • gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii lub interesu osób trzecich, z zastrzeżeniem iż nie narusza to interesów lub praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie, zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

§5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.Kancelaria przetwarza dane osobowe  wyłącznie w przypadkach gdy i w zakresie w jakim, jest to zgodne z prawem, na podstawie następujących przepisów prawa:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru PESEL, numeru konta bankowego, adresu e-mail – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru REGON, numeru rachunku bankowego, adresu do korespondencji, adresu e-mail – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, numeru PESEL, adresu e-mail i innych przekazanych danych – gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.:

w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy / realizacji umowy;

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym lub negocjacjach – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODOw zakresie danych takich jak: typ urządzenia, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, system operacyjny, ustawienia językowe, daty łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji, które uznawane są za dane osobowe wyłącznie w sytuacji gdy umożliwiają identyfikację danej osoby – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu i zarządzaniu Stroną przez Administratora oraz zapewnieniu bezpieczeństwa IT.
 • art. 9 ust. 1 lit f) RODO w zakresie przekazanych Administratorowi danych szczególnie chronionych – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • art. 10 RODO w zakresie danych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych

§6. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

1.Administrator może w niezbędnym zakresie, w prawnie uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, udostępniać dane osobowe:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym m. in.: dostawcom oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej i usługi hostingu, pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: księgowe, informatyczne, archiwizacyjne, prawne.
 • organom administracji, organom ścigania,  organom sądowym, organom regulacyjnym

§7. Bezpieczeństwo

1.Administrator stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym formom przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne, dlatego pomimo stosowania przez Administratora adekwatnych środków w celu ochrony danych osobowych, Administrator nie może zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych danych, w związku z czym ich przekazywanie odbywa się na ryzyko osoby/podmiotu udostępniającego dane Administratorowi.

§8. Okres przechowywania danych

1.Administrator przechowuje dane osobowe w okresie niezbędnym dla realizacji celów dla których zostały udostępnione, wskazanych w niniejszej Polityce, m.in. dla realizacji obowiązków prawnych, księgowych lub regulacyjnych, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania.

§9 Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Należy mieć na uwadze, iż możliwość skorzystania ze wszystkich uprawnień ww. może być ograniczona ze względu na konkretne okoliczności. W sytuacji gdy skorzystanie z danego prawa nie będzie możliwe, Administrator poinformuje osobę, której dane osobowe są przetwarzane o okolicznościach lub przepisach prawa, które uniemożliwiają  skorzystanie z tego uprawnienia.

4. W celu skorzystania z ww. uprawnień lub uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących tych uprawnień lub przetwarzania danych osobowych, osoba której dane osobowe dotyczą proszona jest o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail biuro@kancelaria-podgrudna.com.pl

5. Osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.

§10. Postanowienia końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony internetowej.

2.Informacja o wprowadzeniu zmian zostanie w sposób wyraźny wskazana w dokumencie Polityki Prywatności wraz z linkiem przekierowującym do szczegółowych informacji o zmianach, które nastąpiły w postanowieniach niniejszego dokumentu i będą dostępne przez uzasadniony okres czasu po ich wprowadzeniu

3.Na Stronie Kancelarii mogą pojawiać się linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem stron internetowych innych podmiotów, nie są danymi przekazywanymi Kancelarii, tym samym nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za ich pośrednictwem.

4.Strony internetowe innych podmiotów, do których linki znajdują się na Stronie Kancelarii, podlegają własnym politykom prywatności określającym sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie korzystania z nich.