Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną, na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w zakresie realizacji umowy o zamówienie publiczne lub sporach związanych z jej wykonaniem

Wsparcie prawne Kancelarii obejmuje działania zarówno na rzecz Wykonawców jak i Zamawiających, w szczególności:

Wsparcie Wykonawców:

  • analiza prawnych aspektów oraz pomoc prawna w przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • ocena ryzyka związanego z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne
  • analiza prawna zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg
  • opinie prawne w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi podmiotami

Wsparcie Zamawiających:

  • pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym przygotowanie dokumentów (np. dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów w tym opartych na FIDIC)
  • opinie prawne w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
  • pomoc prawna przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniach sądowych